Devlet memurunun kurucuya vekalet etmesi hakkındaki genelge

Ana Sayfa » HABERLER » EĞİTİM MEVZUATI » Devlet memurunun kurucuya vekalet etmesi hakkındaki genelge
 
ÖZET: Devlet memurunun   kızına ait şirketin işlerini vekaleten yürütmesinin 657 sayılı Devlet   Memurları Kanununun 28 inci maddesine aykırılık teşkil edip etmediği hususunda.   (26/02/2013-904)

… Valiliği İl Eğitim   Denetmenliği tarafından yürütülen inceleme esnasında öğretmen … ’ın, kızına   ait …. Eğitim Gereçleri Ofis Mobilyaları İnşaat ve Dekorasyon Ticaret Limited   Şirketine ait işleri vekâleten yürüttüğünün tespitine binaen, şirket işlerine   vekâlet etmenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yasak olup olmadığı   ve eğer memurlarca yapılması yasaklanan işlerden ise mezkûr Kanunun 125 inci   maddesinin hangi bendine göre değerlendirilmesi gerektiği hususlarında hâsıl   olan tereddüdü gidermek maksadıyla Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz   ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet   Memurları Kanununun “Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma   yasağı” başlıklı 28 inci maddesinde, “ Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre   (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz,   ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari   vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak   olamazlar.(Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen   alacakları görevler hariç). Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest meslek   icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz;   gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki   meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde   çalışamaz. Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim   kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla   kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları   üyelikleri görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan izin   alınmak kaydıyla yapılan insanî ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar bu   yasaklamanın dışındadır…” hükmü yer almakta olup; memurlar için ticaret yapma   yasağının kapsamı ve istisnaları sarih bir şekilde belirtilmiş ve ticari   vekillik memurlar için mutlak surette yasaklanmıştır. Ayrıca, mezkûr Kanunun,   “Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller” başlıklı   125 inci maddesinde; “D-Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık   derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl   durdurulmasıdır.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını   gerektiren fiil ve haller şunlardır:
    h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç   getirici faaliyetlerde bulunmak,” hükmüne yer verilmiş olup; Devlet   memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmanın   yaptırımı, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olarak belirlenmiştir.
  Diğer taraftan; 11/01/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar   Kanununun “Ticari vekil” başlıklı 551 inci maddesinde; ”Ticari vekil, bir   ticari işletme sahibinin, kendisine ticari temsilcilik yetkisi vermeksizin,   işletmesini yönetmek veya işletmesinin bazı işlerini yürütmek için   yetkilendirdiği kişidir.
Bu yetki, işletmenin alışılmış bütün   işlemlerini kapsar. Ancak, ticari vekil açıkça yetkili kılınmadıkça, ödünç   olarak para veya benzerlerini alamaz, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, dava   açamaz ve açılmış davayı takip edemez.” hükmüne yer verilmek suretiyle,   ticari vekil olan kimsenin; ticari işletme sahibi olan tacir tarafından   işletmesini yönetmek veyahut işletmesinin bazı işlerini yürütmek maksadıyla   yetkilendirildiği mezkûr madde hükmünden sarih bir şekilde anlaşılmaktadır.
           Yukarıda yer   alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 657 sayılı Kanunun 28 inci ve 125   inci maddesi ile 6098 sayılı Kanunun 551 inci maddesi birlikte   değerlendirildiğinde; ilgi yazı ekinde yer alan noterden tasdikli vekâletname   örneğinde … ’ın, … Eğitim Gereçleri Ofis Mobilyaları İnşaat ve Dekorasyon   Ticaret Limited Şirketinin işlemleriyle vekil tayin edilmesi, İlgilinin   ticari vekil gibi değerlendirilmesi sonucunu doğurmakta olup; bu durumda   İlgilinin ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyette bulunma yasağını ihlal   ettiği mütalaa edilmektedir.
 
 
Diğer Başlıklar

Yorumlar

Yorum Yazın

E-mail adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz.